महत्वाच्या बातम्या

 निवृत्तीधारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्याचे आवाहन


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
महाराष्ट्र राज्य शासकीय निवृत्तीवेतन / कुटुंबनिवृत्ती वेतन धारकांना सुचित करण्यात येते की ०१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वा तद्नंतर आपण ज्या बॅकेतुन निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन घेता त्याच बॅकेत, हयात असल्याबाबत हयात प्रमाणपत्र / LIFE CERTIFICATE भरावे. जिल्हा कोषागार कार्यालयाद्वारे बॅकेस निवृत्तीवेतनधारकांची यादी पुरविण्यात आलेली आहे.
त्यावर निवृत्तीवेतनधारकांनी अंगठा/ स्वाक्षरी करावी. तसेच सदर यादी मध्ये आपला पॅन क्रमांक, मोबाईल क्रमांक व आधार क्रमांक नमुद नसल्यास तो यादीत लिहुन घ्यावा, असे जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

  Print


News - Gadchiroli
Related Photos